1. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Agrotek.hu

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SNS PRO Kft. (székhelye 3842 Halmaj, Fő u. 24; cégjegyzékszám 05-09-004920; adószáma: 11389123-2-05; elérhetőségek: e-mail: info@agrotek.hu , tel.: +36 70 265 265 3; továbbiakban: Üzemeltető) és az általa üzemeltetett www.agrotek.hu - Agrár internetes hirdetési portál nyújtotta szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Az Üzemeltető és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Az ÁSZF tárgya

A www.agrotek.hu internetes portál által biztosított szolgáltatások igénybevételének és feltételeinek a meghatározása. Az Agrotek.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa. Az ÁSZF nyelve magyar. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) iránymutatásai a mérvadók.

Fogalmak

Portál:                         A www.agrotek.hu domain alatt az Üzemeltető által működtetett honlap
Üzemeltető:                SNS PRO Kft., a www.agrotek.hu - Agrár internetes hirdetési portál üzemeltetője
Felhasználó:                Az a természetes személy, jogi-, jogi személyiség nélküli- vagy egyéb szervezet, aki a Portálra belép, a Portál szolgáltatásait ill. funkcióit bármilyen módon használja
Szolgáltatás                A Portálon elérhető funkciók, mint például a hirdetés, hírlevél, keresés, böngészés, kapcsolatfelvétel, banner
Hírlevél                       A Portál által biztosított, a Felhasználó által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretében változó intenzitással e-mail kerül kiküldésre a Felhasználó részére, amely a Portált érintő aktualitásokat és a Portál profiljába illeszkedő egyéb információkat, promóciókat, reklámokat tartalmaz.
Hirdetés                      A Grt. (2008. évi XLVIII. törvény) 3. § d) pontja szerinti reklám
Egyedi szerződés:       Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött olyan szerződés, amely a Portál használatára vonatkozóan az ÁSZF iránymutatása által nem szabályozott, vagy azzal attól eltérő feltételeket fektet le

 

Az ÁSZF tárgya, hatálya

A www.agrotek.hu internetes portál által biztosított szolgáltatások igénybevételének és feltételeinek a meghatározása. Az Agrotek.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa. Az ÁSZF nyelve magyar. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) iránymutatásai a mérvadók. A portált minden Felhasználó saját kockázatára és felelősségére használja. A portál használata önkéntes. Felhasználó a Portál használatával elfogadja az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-et, akkor nem jogosult az oldal használatára. Ez alól kivételt képez, ha az Üzemeltető és Felhasználó között a Portál használatára külön írásos szerződés jött létre.

 

A Portál által biztosított szolgáltatások

A Portálon elérhető szolgáltatásokat az Üzemeltető működteti, jogosult azok körének egyoldalú bővítésére, csökkentésére, az egyes szolgáltatáselemek funkcióinak megváltoztatására.
A szolgáltatások egy része regisztráció nélkül is igénybe vehető, míg egy része regisztrációhoz kötött.

Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • A portál és a rajta elhelyezett tartalom böngészése
 • Keresés a tartalomban
 • Kapcsolatfelvétel a hirdetőkkel
 • Kapcsolatfelvétel az üzemeltetővel
 • Banner hirdetés (kizárólag egyedi szerződés alapján)

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

 • Hirdetés feladás
 • Hírlevél küldés

Regisztráció

A Portál bizonyos szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása opcionális. Felhasználó a Regisztrációval elfogadja az ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
A Felhasználó köteles a regisztráció során valós adatokat szolgáltatni, az ebből adódó felelősség a Felhasználót terheli. Üzemeltető nem vállal felelősséget a megadott információk valótlanságából, helytelenségéből eredő károkért.

A regisztrációt követően a Felhasználó részére a Portál egy e-mailt küld, melyben Felhasználónak szükséges megerősítenie a regisztrációját. Ezt követően válik aktívvá a regisztrált fiók.
A regisztrációt követően a Felhasználónak belépést követően a Portál lehetőséget biztosít az alábbiakra:

 • Hirdetésfeladás
 • Feliratkozás hírlevélre
 • Leiratkozás hírlevélről
 • Hirdetések kezelése (módosítás, törlés)
 • Regisztrált adatok módosítása
 • Regisztrált fiók törlése

Az Agrotek.hu tiltja ugyanazon felhasználó újbóli regisztrációját más névvel, telefonszámmal, stb. Az Agrotek.hu-nak jogában áll a regisztrációk alkalmával telefonszám, név, e-mail cím egyezéseket vizsgálni és egyezőség, többszörös regisztráció esetén a fiókokat előzetes értesítés nélkül törölni. Regisztrációt a Felhasználó csak saját nevében, vagy jogi személynek a nevében - melynél szavatolja, hogy hivatalosan eljárhat – létesíthet. Regisztrációt önállóan 18 életévét betöltött, cselekvőképes személy létesíthet, vagy 16. életévét betöltött személy tevékenységével összefüggően saját keresményének erejéig, szülői felügyelettel.

 

Hirdetés feladása

A Portálon a hirdetés feladása ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely: 

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül; 
 • nem a rovatok jellegének megfelelő (a hirdetés tárgya nem mezőgazdasági gép, haszongépjármű, vagy egyéb mezőgazdasághoz kapcsolódó tárgy ill. szolgáltatás)
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz; 
 • félelemérzetet kelt; 
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz; 
 • az Üzemeltető megítélése szerint sértheti a Portál, az Üzemeltető, az Agrotek.hu üzleti partnerei vagy az Agrotek.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait; 
 • spam hirdetésnek minősül; 

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet: 

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő; 
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása; 
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; 
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül; 
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül; 
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik; 
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik); 
 • jövedéki termék reklámja; 
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. 

A Hirdetés feladási limit: NINCS

Az oldalon a hirdetések feladása: DÍJMENTES
 
Az Agrotek.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 

Az Agrotek.hu jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, a fentiekben meghatározott limiten felül feladásra kerülő magánfelhasználói apróhirdetéseket Agrotek.hu oldalon ne jelenítse meg, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre. 

Banner hirdetés

Banner hirdetés elhelyezése kizárólag az Üzemeltetővel kötött, egyedi árajánlaton alapuló szerződés létrejötte alapján lehetőséges.

Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás lehetséges a regisztráció során az erre vonatkozó blokk bejelölésével, hirdetés feladásakor szintén az erre vonatkozó blokk bejelölésével. A feliratkozás lehetséges továbbá a Hírlevél menüpontra történő kattintással, majd az adatok önkéntes megadását követően a feliratkozással. A hírlevélre való jelentkezésnek nem felétele Regisztráció megléte és a regisztrációknak sem feltétele a hírlevélre történő jelentkezés.
Az Agrotek.hu a feliratkozást követően az ott megadott e-mail címre változó intenzitással hírleveleket küld a Portált érintő aktualitásokról és a Portál profiljába illeszkedő egyéb információkról, promóciókról.
A hírlevélről történő leiratkozás lehetséges a regisztrált fiókban, bármelyik korábbi hírlevélben a „leiratkozás” linkre kattintva, vagy megfelelő beazonosítás után a szolgáltató elérhetőségein írásban.  A hírlevélre való jelentkezést az Agrotek.hu automatikusan törli, amennyiben levél küldés után vagy közben a megadott email címmel hibát tapasztalunk. Hírlevélre a Felhasználó csak saját nevében, vagy jogi személynek a nevében - melynél szavatolja, hogy hivatalosan eljárhat – jelentkezhet. Hírlevélre önállóan 18 életévét betöltött, cselekvőképes személy iratkozhat fel, vagy 16. életévét betöltött személy tevékenységével összefüggően saját keresményének erejéig, szülői felügyelettel.

Felelősség kizárása

Az Agrotek.hu nem vállal felelősséget: 

 • Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért; 
 • Az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért; 
 • A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; 
 • A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; 
 • Egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért; 
 • Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért; 
 • A Felhasználó által elfelejtett, elhagyott, vagy illetéktelenek kezébe került hozzáférésből eredő károkért
 • A Felhasználó által elhelyezett tartalomért, mivel az Üzemeltető közvetítő minőségben biztosítja a szolgáltatást a hirdetések esetében
 • A Portál tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért.
 • A Portálon végrehajtott változtatásokért, melyek nyomon követése a Felhasználó felelősségeAz Agrotek.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja. 
A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Agrotek.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is. 

Az Agrotek.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, az Agrotek.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az Üzemeltetőt illeti. 

Az Agrotek.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, az Agrotek.hu által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az Agrotek.hu kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Agrotek.hu fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

Adatvédelem
Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben az Agrotek.hu adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat is elfogadja. Az adatvédelmi tájékoztató itt olvasható:

/adatvedelem.php

 

Hibabejelentés

A Portál működésével kapcsolatban felmerülő bármilyen hiba esetén bejelentés tehető az alábbi linken található elérhetőségek bármelyikén: /kapcsolat.php

 

Panaszkezelés

A Portállal kapcsolatos esetleges panaszokat írásban lehet megtenni, e-mailben és postai úton, az alábbi címeken:

Postacím:        SNS PRO Kft.
3842 Halmaj, Fő u. 24

E-mail:            info@agrotek.hu

 

A bejelentett panaszt az Üzemeltető lehetőség szerint azonnal, de – a panasz jellegétől függően – legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a panasz során tett észrevételeket – amennyiben az ok helytállók – mielőbb orvosolja. Amennyiben az Üzemeltető a panaszt elutasítja, úgy azt köteles indoklással is ellátni.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a panasz elutasításával, úgy jogorvoslatért az alábbi testületekhez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1428 Budapest, PF: 20.

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Postacím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

A békéltető testületek
Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. Az Üzemeltető a békéltető testületi eljárásban együttműködni köteles.
A békéltető testületek elérhetőségei a következő linken érhetők el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat:
www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu

 

A Felhasználónak lehetősége nyílik igénybe venni az EU On-line vitarendezési felületét is, amely az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Portál és ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető jogosult a Portál és ÁSZF egyoldalú módosítására, melynek nyomon követése a Felhasználó felelőssége.

 

Hatályba lépés: 2018-05-23